157-159, Xuân Hồng, Phường 12, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh