Phần mềm sử dụng cho mục đích ghi chỉ số điện của người dân qua việc đọc chỉ số trên công tơ điện tử để ra hóa đơn từ Điện Lực

Phần mềm có chức năng nhập xuất file XML theo chuẩn của Điện Lực để nhập vào danh sách khách hàng cần ghi chỉ số điện và xuất ra chỉ số điện vào file xml. Vì vậy phần mềm phải có quyền truy cập bộ nhớ của thiết bị.

Thời đại công nghệ số phát triển , nên phần mềm sẽ có chức năng chia sẽ file ghi điện sang các phần mềm khác có tính năng chia sẽ file

Phần mềm giao tiếp với thiết bị đọc qua sóng Bluetooth Low Energy, nên phần mềm phải được cấp quyền sử dụng Bluetooth. Việc tìm kiếm thiết bị đọc chỉ số phải cần tới chức năng quét Bluetooth, mà Android yêu cầu Phần mềm phải được cấp quyền truy cấp vị trí mới có thể quét được các thiết bị Bluetooth xung quanh. Vì vậy Phần mềm phải được cấp quyền truy cập vị trí.

Phần mềm có chức năng ghi điện theo bản đồ, nên việc cấp quyền truy cập vị trí cho Phần mềm là việc bắt buộc.